Voorwaarden!

Onze Algemene Voorwaarden:

Let op! Touwenblok.NET fungeert enkel als platform.

1. Algemeen

Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bindend.

Afwijkende afspraken buiten deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze door touwenblok.NET uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

Touwenblok.NET fungeert als platform, waarbij vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Door betaling wordt een rechtsgeldige huurovereenkomst tot stand gebracht tussen Huurder en de beheerder van de gekozen ophaallocatie (hierna “Verhuurder”).

2. Huurperiode en verplichtingen huurder

De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en eindigt op de datum en tijdstip zoals overeengekomen.

Huurder dient het huurobject / de huurobjecten op te halen op de locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en terug te brengen op de locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen.

Indien Huurder het huurobject / de huurobjecten niet op de juiste locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen ophaalt, wordt de huurovereenkomst ontbonden. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk, tenzij:

Huurder uiterlijk 24 uur voor aanvang van de huurtermijn schriftelijk heeft medegedeeld de huurovereenkomst te ontbinden.

Indien Huurder het huurobject / de huurobjecten niet op de juiste locatie, datum en het tijdstip zoals is overeengekomen terugbrengt, verbeurd Huurder een boete van €20,- per dag, met een maximum van €500. Voor betaling, zie paragraaf 5.2.

Het huurobject / de huurobjecten dienen door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden als waarin hij deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden, schoon en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. (e.e.a. behoudens normale slijtage). Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening Huurder (zie ook paragraaf 5.2).

Huurder dient de staat van het huurobject / de huurobjecten voor gebruik te controleren. Indien Huurder constateert dat de staat van het huurobject / de huurobjecten niet aan de wensen van Huurder voldoet, dient Huurder hier onverwijld melding van te maken. Indien de klacht van Huurder terecht is en Verhuurder niet voor vervangend(e) huurobject(en) kan zorgen, wordt de huurovereenkomst ontbonden. De huurprijs wordt in dat geval gerestitueerd.

Huurder is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het huurobject / de huurobjecten aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.

Het is verboden om het huurobject buiten Nederland te brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder.

3. Rechten en verplichtingen verhuurder

Te allen tijde behoudt de Verhuurder het eigendom van het huurobject en de Verhuurder heeft het recht het huurobject te controleren of te laten controleren.

Iedere vervreemding, bezwaring of afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder verboden.

Indien het huurobject tijdens de looptijd van de overeenkomst, door wat voor reden dan ook, verloren of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder direct de Verhuurder op de hoogte stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Huurderving moet worden betaald vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden, voor het desbetreffende artikel. In geval van een strafbaar feit (brand, diefstal, of vandalisme) dient de Verhuurder direct op de hoogte gesteld te worden, tevens moet de Huurder binnen 24 uur aangifte doen en een kopie van deze aangifte aan de Verhuurder doen toekomen.

De Huurder verbindt zich de Verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar roerende of onroerende goederen of op de aan hem verhuurde goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, aanvraag surseance van betaling of onder curatele stelling. De Huurder is altijd verplicht de curator, bewindvoerder of beslagleggende deurwaarder op de hoogte te brengen van de met de Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Tevens is Huurder verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en Verhuurder terzake te vrijwaren, alsmede het huurobject direct te retourneren aan de Verhuurder.

4. Overmacht

Overmacht houdt in: Alle omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de Verhuurder zijn toe te rekenen.

Bij overmacht kan de Verhuurder de overeenkomst ontbinden zonder dat de Verhuurder in welke vorm dan ook verplicht is enige vorm van schadevergoeding te voldoen.

5. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel aan particuliere Huurders uitsluitend op basis van betaling vooraf.

Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van vordering onder, maar niet beperkt tot, paragraaf 2.4, 2.5 en 3.3 zijn voor rekening van de nalatige Huurder. Buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 300,-. Bovenop de kosten zoals genoemd is Verhuurder gerechtigd vaste administratiekosten van € 40,- te rekenen.

6. Aansprakelijkheid

Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen of de huurovereenkomst tekent, blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen en eventuele bijkomende kosten.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Verhuurder.

Verhuurder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor ondeugdzame, rotte, in slechte staat zijnde hijsbalken.

Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Verhuurder verhaald worden. Huurder dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren.

Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, danwel van personen die door de Verhuurder worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan Verhuurders kant.

Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.

Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, onderhoud of verblijf, etc. is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Annulering, opschorting en ontbinding

De Verhuurder behoudt altijd het recht nakoming te eisen bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook.

Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord. Ook in geval van faillissement, surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van Huurders bedrijf, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.

De Huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding. Deze huurtermijnen zijn dan ook direct opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten van de Verhuurder.

8. Toepasselijk recht/geschillen

Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Alle onenigheden die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met de Verhuurder gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht.